Σωκράτης, Διεθνής Επιστημονική Επιθεώρησις Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Τεύχος 7, 2022

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Μαργαρίτα Βέργου

Α. Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Ίωνες Φιλόσοφοι»

Αγγελική Αγγέλη – Aggeliki Aggeli Η αριστοτελική ερμηνεία των απαρχών της φιλοσοφικής διανόησης και η αξιοποίησή της από τον νεοπλατωνικό Σιμπλίκιο / Aristotle’s interpretation of the “principles” of the philosophical thought and its use by neoplatonist Simplicius

Σταμάτιος Γκούμας – Stamatios Gkoumas H πολυτροπικότητα μέσω της ταινίας μικρού μήκους – Μικρά Ασία 1922: Το Ανθολόγιο του ξεριζωμού / Multimodality through short film: Asia Minor 1992: The Anthology of Uprooting

Δημήτριος Κολυβάς, Κωνσταντίνα Γογγάκη – Dimitrios Kolyvas, Konstantina Goggaki Η εναρμόνιση ψυχής και σώματος ως προϋπόθεση για την απόκτηση της αρετής κατά τους Προσωκρατικούς και η απήχησή της στον σύγχρονο κόσμο / The harmonization between soul  and body as a condition for the acquisition of arete against the Presocratics and its resonance in the modern world

Δημήτριος Κοτσιφάκος – Dimitrios Kotsifakos, Από την λογική μέθοδο του Πλάτωνος και την φυσική μέθοδο του Δημοκρίτου, η τρίτη «οδός» του Αριστοτέλους ως «γέφυρα» της αρχαίας ελληνικής σκέψεως με το
«γαλιλαικό σύμπαν»

Ιωάννης Ακριώτης – Ioannis Akriotis Η μετάβαση του αρχαιοελληνικού πνεύματος από τον μύθο στον λόγο / The transition of ancient greek spirit from mythos to logos

Βασιλική Μπίρου – Vasiliki Birou Η Hρακλείτεια Διαλεκτική του Ενός και των Πολλών: Μονισμός ή Δυισμός; / The Heraclitean Dialectic of the One and the Many: Monism or Dualism?

Γεώργιος Ε. Νικολάου – Georgios E. Nicolaou Ηράκλειτος: Λόγος, έρις, παίγνιον. Μία απόπειρα σύγχρονης φιλοσοφικής προσέγγισης / Heraclittus: Logos, strife, play. An attempt of contemporary philosophical approac

Βασιλική Καλδή – Vasiliki Kaldi Η ουτοπία της ιδανικής Πολιτείας: πολιτική θεωρία και πραγματικότητα. / The utopia of the ideal State: political theory and reality

Κατηγορίες