Σωκράτης, Διεθνής Επιστημονική Επιθεώρησις Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, τεύχος 6, 2021

Επιμέλεια Τόμου: Κωνσταντίνος Καλαχάνης, Μαργαρίτα Βέργου

1.Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Πλάτων – Αριστοτέλης / Αριστοτέλης –  Πλάτων  18-20/10/2020

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Άννα Μαρκοπούλου – Anna Markopoulou Η Διαλεκτική του Έρωτος  ως προϋπόθεσις αναμνήσεως και θεωρίας των Ιδεών στον Πλάτωνα / The Dialectic of Eros as a precondition for the recollection and theory of Ideas in Plato’s philosophy Markopoulou final issue 6, 2021

Γεώργιος Χ. Κουμάκης – Georgios Ch. Koumakis Ἡ ἔννοια τοῦ φύσει δούλου κατ’ Αριστοτέλη, Πλάτωνα καί Προσωκρατικούς / The meaning of the slave by nature  according to Aristotle, Plato and the Presocratics Koumakis final issue 6, 2021

Ευαγγελία Μαραγγιανού – Evangelia Marangianou Οι αντιλήψεις του Πλάτωνος και του Αριστοτέλους για την γυναίκα /  The conception of woman in the philosophy of Plato and Aristotle Maraggianou final issue 6, 2021

Κερασένια Παπαλεξίου – Kerasenia Papalexiou Η ιδανική ηγεσία και αποτελεσματικότητα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Η συνεισφορά του Πλάτωνος /  The ideal leadership and effectiveness of policy reforms. Plato’ s contribution Papalexiou final issue 6, 2021

Κωνσταντίνος Καλαχάνης – Konstantinos Kalachanis Αριστοτέλης vs Einstein περί χρόνου / Aristotle vs Einstein on the notion of time Kalachanis final issue 6, 2021

Ευγενία Παυλάκου – Evgenia Pavlakou Αριστοτελική Ευδαιμονία & Θετική Ψυχολογία: υπάρχουν κοινά σημεία; – Aristotelian Eudaimonia & Positive Psychology: are there any common issues? Pavlakou final issue 6 2021

Ioanna Mastora – Ιωάννα Μάστορα Olympic Democracy and women games in antiquity / Ολυμπιακή Δημοκρατία και γυναικείοι αγώνες στην αρχαιότητα Mastora final issue 6, 2021

Παναγιώτης Μητροπέτρος, Ελένη Π. Μητροπέτρου, Ναταλία Π. Μητροπέτρου – Panagiotis Mitropetros, Eleni P. Mitropetrou, Natalia P. Mitropetrou, Το αστρονομικό σύστημα του Αριστοτέλη (Η ανάγκη εισαγωγής των ανελιττουσών σφαιρών)  / The Aristotle’s astronomical system (The nececcity of the introduction of the counteracting spheres) Mitropetros et al. final issue 6, 2021

Σωτήριος Μπεκάκος – Sotirios Bekakos Φιλοσοφικά στοιχεία του αρχαίου ελληνικού χορού / Philosophical elements of ancient greek dance Bekakos final, issue 6, 2021

Αναστασία Οικονόμου – Anastasia Oikonomou Η κριτική του Κορνηλίου Καστοριάδη στον Πολιτικό  του Πλάτωνος / The critique of Cornelius  Castoriadis on Plato’s Politicus Oikonomou final issue 6, 2021

Μαρία Αναγνώστου – Maria Anagnostou Η Πλατωνική σκέψη σε διδακτικές προσεγγίσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση / Platonic thinking in teaching approaches in elementary education Anagnostou final issue 6, 2021

Αναστασία Δημητρακοπούλου – Anastasia Dimitrakopoulou Από τον Γοργία του Πλα΄τωνος στον Ζαρατούστρα του Nietzsche: η έννοια του Υπερανθρώπου: οι αιτιάσεις του Αριστοτέλους / From Plato’s Gorgias to Nietzsche’s Zarathustra: the concept of the superman. Aristotle’s objections Dimitrakopoulou final issue 6, 2021

Δημήτριος Κοτσιφάκος  – Dimitrios Kotsifakos Από την λογική μέθοδο του Πλάτωνος και την φυσική μέθοδο του Δημοκρίτου, η τρίτη «οδός» του Αριστοτέλους ως «γέφυρα» της
αρχαίας ελληνικής σκέψεως με  το «Γαλιλαιικό  Σύμπαν – From the logical method of Plato and the physical method of Democritus, the third «path» of Aristotle as a «bridge» of ancient greek thought with the «Galilaian Universe»  Kotsifakos final issue 6, 2021

Φίλιππος Νικολόπουλος – Philippos Nicolopoulos Το λειτουργιστικό στοιχείο στην Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα, το εμπειρικό στοιχείο στην Πολιτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη και η αντιστοιχία τους με τις σύγχρονες κοινωνιολογικές θεωρήσειςThe leitourgistic element in the Political Philosophy of Plato, the empirical element in the Political Philosophy of Aristotle, and their correspondence with contemporary sociological theories Nicolopoulos final issue 6, 2021 (2)


2. Eπιστημονικά άρθρα  

 Βασιλική Καλδή –  Vasiliki Kaldi Το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ζαν Ζακ Ρουσώ. Διέξοδος από την κοινωνική παρακμή Kaldi final issue 6, 2021

Paolo Di Leo Η σχέση Εἶναι και Νοεῖν στον Πλωτίνο / The relation of Einai and Noein in Plotinus Di Leo final issue 6, 2021

Ηρακλής Καραμπάτος – Iraklis Karabatos Η αρετοκρατία στην αρχαία Ρώμη: μία περιπτωσιολογική μελέτη από το πεδίο της τέχνης / Virtue ethics in ancient  Rome: a case study from the field of art  Karabatos final issue 6, 2021

Ioanna Mastora – Ιωάννα Μάστορα «Vigor with prudence» according to Isocrates: sport, pedagogical and philosophical meaning / «Ρώμη μετά φρονήσεως» κατά τον Ιπποκράτη: αθλητική, παιδαγωγική και φιλοσοφική ερμηνεία Mastora final 2 issue 6, 2021

Κατηγορίες