4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης» Τόμος Πρακτικών

4th Interdisciplinary Conference “Presocratic Philosophers and Aristoteles” Volume of Proceedings

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καλαχάνης  – Ιωάννης Κωστίκας

Ευστράτιος Θεοδοσίου – Efstratios Theodosiou, Αναξίμανδρος: Η ιδέα του απείρου στην αρχαία Ελλάδα – Σύγχρονη Κοσμολογία: Η απειρία των κόσμων – Anaximander: The idea of apeiron in ancient Greece – Modern Cosmology: Infinite worlds   Theodossiou Presocratics Aristoteles 2017 full text

Γεώργιος Κουμάκης –  Georgios Koumakis, Η έννοια του κατά φύσει δούλου κατ’ Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Προσωκρατικούς – The meaning of the slave by nature according to Aristotle, Plato and the Presocratics   Koumakis Presocratics Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora,  Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στις Βιολογικές Επιστήμες – Aristotle’s contribution in Biological Sciences   Mastora Presocratics Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora, Η σύνθεση των αξιών ως προϋπόθεση της Βιοπολιτικής –  The synthesis of the values as a condition of Biopololitics Mastora 2 Presocratics Aristoteles 2017 full text

Αναστασία Οικονόμου – Anastasia Oikonomou,  Η επίδραση της πολιτικής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλους στον Κορνήλιο Καστοριάδη – The influence of Aristotle’s political philosophy to Cornelius Castoriadis Oikonomou Presocratics Aristoteles 2017 full text

Δημήτριος Μποτσάκης – Dimitrios Botsakis, Η αναπαράσταση του «συνολικού φυσικού χώρου» μέσα από τις «θεάσεις» των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων – Τhe representation of the «total physical space» through the observations made by the ancient Greek thinkers and philosophers Botsakis Presocratics Aristoteles 2017 full text

Σωτήριος Μπεκάκος – Sotirios Bekakos, Αριστοτέλης και Γλωσσική Επιστήμη: από τον μύθο στην λογική ανάλυση της Γλώσσας – Aristotle and Linguistics: from the myth to the logical analysis of language   Bekakos Presocratics Aristoteles 2017 full text

Κωνσταντίνα Γογγάκη – Konstantina Gongaki, Το όραμα του Αριστοτέλη περί της άριστης πολιτείας – Aristotle’s vision on perfect republic   Gongaki Presocratics Aristoteles 2017 full text

Αναστασία Δημητρακοπούλου – Anastasia Dimitracopoulou, Η ηθική προσέγγιση της οικονομίας: Η δυνατότητα της διαφάνειας των πολιτικών, κατά τον Αριστοτέλη – The ethical approach of economy: The transparency of policies, according to Aristotle   Dimitrakopoulou Presocratics Aristoteles 2017 full text

Φίλιππος Νικολόπουλος – Philippos Nicolopoulos, Το διαλεκτικό στοιχείο στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου – The dialectical element in Herakleitos’ philosophy   Nikolopoulos 1 Presocratics Aristoteles 2017 full text

Φίλιππος Νικολόπουλος – Philippos Nicolopoulos, Οι υποχρεώσεις της πολιτείας προς τους πολίτες, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και η κριτική της σύγχρονης φιλελεύθερης «διαδικαστικής» έννοιας της δημοκρατίας – The obligation of the policy towards its citizens according to Aristotle, and the criticism against the modern liberal «procedural» version of democracy   Nikolopoulos 2 Presocratics Aristoteles 2017 full text

Μαρία Βέργου – Maria Vergou, Οι περί δικαίου θέσεις του Αριστοτέλους και οι σύγχρονες αντιλήψεις περί κοινωνικού προσανατολισμού των ιδιωτικών δικαιωμάτων – The Aristotle’s positions for the law and the contemporary analysis of social orientation of the private rights   Vergou Presocratics Aristoteles 2017 full text

Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου – Afroditi Konstantinopoulou, Οι ηθικές και οι διανοητικές αρετές στον Αριστοτέλη και το πρόβλημα της μεσότητας – The moral and intellectual qualities of Aristotle and the problem of meditation   Konstantinopoulou Presocratics Aristoteles 2017 full text

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος – Constantine Stavropoulos,  Τα σοφίσματα του Ευθύδημου – Fallacies in Euthydemus   Stavropoulos Presocratics Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μπουκουβάλα – Ioanna Boukouvala, Το θέμα του παιγνιώδους ξετυλίγματος του κόσμου και της φύσης μέσα στο χρόνο κατά τον Ηράκλειτο – The theme of the playful unfolding of the worls and nature through time according to Heraclitus   Boukouvala Presocratics Aristoteles 2017 full text

Κατηγορίες