Επείγουσα Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων: Φιλοσοφική Επιθεώρηση Σωκράτης

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ «SOCRATES» INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF ANCIENT GREEK PHILOSOPHY

ISSN: 2241-8431

  1. 1.      Οδηγίες για την σύνταξη επιστημονικών άρθρων

 Α. Κείμενο

1. Για να δοθεί έμφαση χρησιμοποιούνται πλάγια στοιχεία και όχι έντονα (bold) ή υπογραμμισμένα.
2. Το κείμενο να αποσταλεί σε μορφή word  σε τύπο αρχείου docx ή doc.
3. Όποιος εισηγητής επιθυμεί, δύναται να χρησιμοποιήσει  φωτογραφίες ή σχήματα που θα εμπλουτίσουν την εισήγησή του. Σε περίπτωση που ο πίνακας ή η φωτογραφία δεν προέρχεται από το προσωπικό του αρχείο, θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς η πηγή. Επιπλέον οι λεζάντες κάτω από τους πίνακες ή τις φωτογραφίες θα γράφονται σε πλήρη στοίχιση με γραμματοσειρά Times New Roman.
4. Γραμματοσειρά είναι η Times New Roman, με μέγεθος χαρακτήρων 12, με διάστιχο 1.15

B. Υποσημειώσεις
1.  Για τους τίτλους των περιοδικών, βιβλίων, συλλογικών τόμων χρησιμοποιούνται πλάγια γράμματα (italics), ενώ οι τίτλοι άρθρων γράφονται με όρθια γράμματα εντός αγγλικών εισαγωγικών  “”.
2. Σημειώσεις και παραπομπές παρατίθενται με συνεχή αρίθμηση στο κάτω μέρος της σελίδας (footnotes).
3. Αναφορές σε βιβλία
Επίθετο του συγγραφέως με κεφαλαία, κόμμα
Αρχικά μικρού ονόματος του συγγραφέως με κεφαλαία, τελεία
Χρονολογία εκδόσεως εντός παρενθέσεως, τελεία
Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γράμματα (italics).
Εκδοτικός Οίκος, κόμμα
Τόπος εκδόσεως, κόμμα
Σελίδα (σ. για μια σελίδα, σσ. για περισσότερες σελίδες), τελεία.
Για τις σελίδες που αναφέρονται σε ελληνικά περιοδικά, χρησιμοποιούμε την ένδειξη σ. ή σσ. ενώ για τις ξενόγλωσσες την ένδειξη p. ή pp.
Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman και το μέγεθος των γραμμάτων 10, εκτός από το πρώτο γράμμα του επιθέτου και το αρχικό του ονόματος, που θα είναι μεγέθους 11.

Παράδειγμα: VLASTOS,  GR. (1994). Πλατωνικές Μελέτες, ΜΙΕΤ, Αθήνα, σ.35.
4. Αναφορές σε άρθρα περιοδικών και συλλογικούς τόμους
Επίθετο του συγγραφέως με κεφαλαία, κόμμα
Αρχικά μικρού ονόματος του συγγραφέως με κεφαλαία, τελεία
Χρονολογία εκδόσεως εντός παρενθέσεως, τελεία
Τίτλος του άρθρου σε αγγλικά εισαγωγικά “”, κόμμα εκτός εισαγωγικών
Όνομα του περιοδικού όπου δημοσιεύτηκε το άρθρο σε πλάγια (italics),
Σελίδα (σ. για μια σελίδα, σσ. για περισσότερες σελίδες), τελεία.
Για τις σελίδες που αναφέρονται σε ελληνικά περιοδικά, χρησιμοποιούμε την ένδειξη σ. ή σσ. ενώ για τις ξενόγλωσσες την ένδειξη p. ή pp.

Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman και το μέγεθος των γραμμάτων 10, εκτός από το πρώτο γράμμα του επιθέτου και το αρχικό του ονόματος, που θα είναι μεγέθους 11.

Παράδειγμα: RIST, J.M. (1961). “Plotinus on matter and Evil”, Phronesis 6,  pp.154-166.

Γ. Περίληψη (Abstract)
Στην αρχή του άρθρου παρατίθεται σύντομη περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική(abstract),  και στην γλώσσα η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 150 λέξεις.  Επιπλέον παρατίθενται και πέντε (5) λέξεις κλειδιά (keywords) στην αγγλική και ελληνική επίσης  γλώσσα. Η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά θα είναι γραμμένες στην γραμματοσειρά Times New Roman και σε μέγεθος 10 με διάστιχο 1.15.
 
Δ. ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ
Τα άρθρα θα πρέπει να συνταχθούν στο πολυτονικό σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιος  εκ των συγγραφέων δεν δύναται, θα αναλάβει την μετατροπή τους η συντακτική επιτροπή του περιοδικού.
 
Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου σε γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος 10, εκτός από το πρώτο γράμμα του επιθέτου και του μικρού ονόματος του συγγραφέα,  τα οποία θα έχουν μέγεθος 11.

Παράδειγμα: VLASTOS,  GR. (1994). Πλατωνικές Μελέτες, ΜΙΕΤ, Αθήνα.
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα άρθρα θα δημοσιεύονται ύστερα από την κρίση στην οποία θα υποβάλλονται από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
  • Τα άρθρα θα αποστέλλονται σε μορφή word (doc ή docx).
  • Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής άρθρου στον εισηγητή για διορθώσεις, σε περίπτωση η εικόνα του δεν πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές.
  • Ο τίτλος του άρθρου θα πρέπει να αποστέλλεται και στην αγγλική γλώσσα.
  • Τα κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες
  • Εισηγήσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν θα δημοσιεύονται.

Τα κείμενα να αποσταλούν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2017, στον Συντονιστή της έκδοσης Δρ. Κωνσταντίνο Καλαχάνη, στα εξής e mail: kalahanis@hotmail.com ή kkalachan@phys.uoa.gr  

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Υπόδειγμα κειμένου

Κατηγορίες