4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης» Τόμος Πρακτικών

4th Interdisciplinary Conference “Presocratic Philosophers and Aristoteles” Volume of Proceedings

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Γεώργιος Κουμάκης -  Georgios Koumakis, Η έννοια του κατά φύσει δούλου κατ” Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Προσωκρατικούς – The meaning of the slave by nature according to Aristotle, Plato and the Presocratics Koumakis Presocratics-Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora,  Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στις Βιολογικές Επιστήμες – Aristotle’s contribution in Biological Sciences   Mastora Presocratics- Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora, Η σύνθεση των αξιών ως προϋπόθεση της Βιοπολιτικής -  The synthesis of the values as a condition of Biopololitics Mastora Presocratics Aristoteles 2017 full text (2)

Κατηγορίες