4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης» Τόμος Πρακτικών

4th Interdisciplinary Conference “Presocratic Philosophers and Aristoteles” Volume of Proceedings

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καλαχάνης

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora,  Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στις Βιολογικές Επιστήμες – Aristotle’s contribution in Biological Sciences   Mastora Presocratics- Aristoteles 2017 full text

Κατηγορίες