4ο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι και Αριστοτέλης» Τόμος Πρακτικών

4th Interdisciplinary Conference “Presocratic Philosophers and Aristoteles” Volume of Proceedings

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καλαχάνης  – Ιωάννης Κωστίκας

Ευστράτιος Θεοδοσίου – Efstratios Theodosiou, Αναξίμανδρος: Η ιδέα του απείρου στην αρχαία Ελλάδα – Σύγχρονη Κοσμολογία: Η απειρία των κόσμων - Anaximander: The idea of apeiron in ancient Greece – Modern Cosmology: Infinite worlds Theodossiou full text

Γεώργιος Κουμάκης -  Georgios Koumakis, Η έννοια του κατά φύσει δούλου κατ” Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Προσωκρατικούς – The meaning of the slave by nature according to Aristotle, Plato and the Presocratics Koumakis Presocratics-Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora,  Η συνεισφορά του Αριστοτέλη στις Βιολογικές Επιστήμες – Aristotle’s contribution in Biological Sciences   Mastora Presocratics- Aristoteles 2017 full text

Ιωάννα Μάστορα – Ioanna Mastora, Η σύνθεση των αξιών ως προϋπόθεση της Βιοπολιτικής -  The synthesis of the values as a condition of Biopololitics Mastora Presocratics Aristoteles 2017 full text (2)

Αναστασία Οικονόμου – Anastasia Oikonomou,  Η επίδραση της πολιτικής Φιλοσοφίας του Αριστοτέλους στον Κορνήλιο Καστοριάδη – The influence of Aristotle’s political philosophy to Cornelius Castoriadis Oikonomou Presocratics – Aristoteles 2017 full text 

Δημήτριος Μποτσάκης – Dimitrios Botsakis, Η αναπαράσταση του «συνολικού φυσικού χώρου» μέσα από τις «θεάσεις» των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών και φιλοσόφων – Τhe representation of the «total physical space» through the observations made by the ancient Greek thinkers and philosophers Botsakis Presocratics – Aristoteles 2017 full text

Σωτήριος Μπεκάκος – Sotirios Bekakos, Αριστοτέλης και Γλωσσική Επιστήμη: από τον μύθο στην λογική ανάλυση της Γλώσσας – Aristotle and Linguistics: from the myth to the logical analysis of language   Bekakos Presocratics – Aristoteles 2017 full text

 

Κατηγορίες